การศึกษา

สมศ.ชี้ 5 ปัจจัยช่วยสถานศึกษายกระดับผู้เรียน

สมศ.ชี้ 5 ปัจจัยช่วยสถานศึกษายกระดับผู้เรียน

การศึกษา

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดเผยว่า สมศ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปี 2565 ไปแล้วกว่า 19,500 แห่ง และจากการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความสมัครใจของสถานศึกษาที่ได้รับรองผลการประเมินแล้ว ในระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 735 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 319 แห่ง โดยพบว่ามี 5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน คือ 1.สถานศึกษามีการระบุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแล้วนำไปสู่การปฏิบัติ 2.สถานศึกษามีการระบุเป้าหมายเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ 3.สถานศึกษามีการนำเสนอให้เห็นกระบวนการบริหารตามจุดเน้นและเป้าหมาย 4.สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 5.สถานศึกษามีการกำหนดจุดเน้นในแต่ละมาตรฐานให้มีความชัดเจน

ดร.วินัย คำวิเศษ ผอ.ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา กล่าวว่า หลังจากเข้ารับ การประเมินคุณภาพภายนอกกับทาง สมศ. ได้นำข้อเสนอแนะเรื่องการระบุเป้าหมายและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้ทุกคนได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ กล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมลงมือปฏิบัติ จนเกิดทักษะสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น ถุงมือกันความร้อน กล่องข้าวเก็บความร้อน และ “อิฐสละ” ที่เป็นการสร้างมูลค่าผักตบชวาขยะหลังโรงเรียน สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง เป็นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ เป็นที่ชื่นชอบและได้รับการยอมรับจากชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างมาก.